Đăng ký tài khoản doanh nghiệp

Trang chủ Đăng ký tài khoản doanh nghiệp

Dữ liệu về công ty

Vui lòng điền những thông tin dưới đây có liên quan đến công ty của bạn

Gói hội viên doanh nghiệp mà bạn chọn

Loại ngành nghề

Vui lòng xác định ngành nghề chính mà công ty của bạn tập trung vào (chọn MỘT ngành nghề)

THÔNG TIN CÁ NHÂN (CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG TY)

Đây là những người nắm giữ tài khoản đăng nhập www.vnhr.vn và thẻ hội viên. Những người này phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm chuyên môn về nhân sự.
Độ mạnh mật khẩu

Người liên hệ

Đây là người liên hệ chính giữa VNHR và công ty của bạn đối với những thông tin và cập nhật về hội viên doanh nghiệp.