Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Kiến thức nhân sự

Trang chủ Kiến thức nhân sự

Shared by VNHR member
Số lượng tài liệu: 7
2019 04 25 | Kinh nghiệm từ các trường hợp tái cấu trúc

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2019 03 08 | Understand NLP and how to apply it in employee development‎

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2019 02 28 | Luật lao động cho NLĐ nước ngoài tại VN – HCM

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2019 01 09 | Chương trình “Chat with Experts” – Hà Nội

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 12 18 | Luật lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 11 23 | Chương trình “Chat with Experts” – HCM

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 11 01 | Tranh chấp lao động trong doanh nghiệp – HCM

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 09 14 | Tai nạn lao động và những vấn đề pháp lý cần biết – Hà Nội

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 08 24 | Introduction to Strategic Workforce Planning – HCMC

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Lịch sự kiện