Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Kiến thức nhân sự

Trang chủ Kiến thức nhân sự

Shared by VNHR member
Số lượng tài liệu: 7
2018 12 18 | Luật lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 11 23 | Chương trình “Chat with Experts” – HCM

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 11 01 | Tranh chấp lao động trong doanh nghiệp – HCM

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 09 14 | Tai nạn lao động và những vấn đề pháp lý cần biết – Hà Nội

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 08 24 | Introduction to Strategic Workforce Planning – HCMC

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 07 20 | Hội thảo “Ngân sách lương hằng năm” – Long Hậu

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 07 17 | Seminar “50 New Ways to Praise and Thank Employees (Workshop Style)” – Hà Nội

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 07 07 | Hội thảo “Thiết lập KPI” – Đà Nẵng

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này