Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Kiến thức nhân sự

Trang chủ Kiến thức nhân sự

Shared by VNHR member
Số lượng tài liệu: 7
2016 12 22 | VNHR | Salary Budgeting

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2016 12 15 | VNHR | Hội thảo “Tranh chấp lao động trong doanh nghiệp” (HCM)

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2016 08 18 | VNHR| Talent Management in a Hyper-Growth Market. HCM

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2016 08 13 | VNHR | Nội quy lao động – Kỷ luật lao động

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2016 06 23 | VNHR | Seminar “Strategic HR Management”

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2016 06 02 | VNHR | Luật lao động đối với người nước ngoài tại Việt Nam

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2016 05 19 | VNHR | Ảnh hưởng của AEC & TPP đến Luật lao động Việt Nam

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2016 05 12 | VNHR | Seminar “Employer Branding”

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này