Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Kiến thức nhân sự

Trang chủ Kiến thức nhân sự

Shared by VNHR member
Số lượng tài liệu: 7
2018 06 29 | Hội thảo “Tinh Hoa Quản Trị” – Vũng Tàu

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 06 21 | Hội thảo “Đào tạo / Giáo dục gì cho nhân viên năm 2019?”

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 05 31 | Hội thảo “Thiết lập KPI” – Đồng Nai

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 04 09 | Seminar “Building Competency Framework” – Hanoi

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2019 03 30 | Hội thảo “LEAN & Productivity” – Vũng Tàu

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 03 29 | Hội thảo “What makes an HR professional a true Business Partner”

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 03 23 | HT “Những thay đổi về Luật LĐ năm 2018 – DN cần chuẩn bị gì?

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 01 17 | Seminar “Breaking Through on Succession Planning & Talent Management”

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này