Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Kiến thức nhân sự

Trang chủ Kiến thức nhân sự

Shared by VNHR member
Số lượng tài liệu: 7
2018 07 20 | Hội thảo “Ngân sách lương hằng năm” – Long Hậu

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 07 17 | Seminar “50 New Ways to Praise and Thank Employees (Workshop Style)” – Hà Nội

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 07 07 | Hội thảo “Thiết lập KPI” – Đà Nẵng

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 06 29 | Hội thảo “Tinh Hoa Quản Trị” – Vũng Tàu

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 06 21 | Hội thảo “Đào tạo / Giáo dục gì cho nhân viên năm 2019?”

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 05 31 | Hội thảo “Thiết lập KPI” – Đồng Nai

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2018 04 09 | Seminar “Building Competency Framework” – Hanoi

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này