Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Văn bản pháp luật

Trang chủ Văn bản pháp luật

LUẬT LAO ĐỘNG
Số lượng tài liệu: 150
BẢO HIỂM XÃ HỘI
Số lượng tài liệu: 86
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Số lượng tài liệu: 20
BẢO HIỂM Y TẾ
Số lượng tài liệu: 38
CÔNG ĐOÀN
Số lượng tài liệu: 14
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Số lượng tài liệu: 29
LUẬT VIỆC LÀM
Số lượng tài liệu: 41
72_2018_ND-CP_date 15-5-2018-Statutory pay rate for public officials

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

27-NQ_TW_ngay 21-5-2018 – Cai cach chinh sach tien luong

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

28-NQ_TW ngay 23-5-2018-Cai cach chinh sach BHXH

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

32-2017-TT-BLDTBXH_date 29-12-2017-Social insurance has been paid

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

24-2018-ND-CP ngay 27-2-2018- Giai quyet khieu nai, to cao trong linh vuc Lao dong

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

5749_CT-TNCN ngay 5-2-2018 – Quyet toan thue TNCN 2017 va cap MST NPT

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

56_2017_TT-BYT_ngay 29-12-2017_Huong dan Luat BHXH, Luat ATVSLD thuoc Bo Y te

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Statutory labour report 2018

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Các biểu mẫu báo cáo lao động 2018

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Lịch sự kiện