Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Văn bản pháp luật

Trang chủ Văn bản pháp luật

LUẬT LAO ĐỘNG
Số lượng tài liệu: 160
BẢO HIỂM XÃ HỘI
Số lượng tài liệu: 88
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Số lượng tài liệu: 20
BẢO HIỂM Y TẾ
Số lượng tài liệu: 40
CÔNG ĐOÀN
Số lượng tài liệu: 14
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Số lượng tài liệu: 29
LUẬT VIỆC LÀM
Số lượng tài liệu: 41
121_2018_ND-CP_ngay 13-9-2018- Sua doi nghi dinh 49-2013-ND-CP ve tien luong

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

121_2018_ND-CP_date 13-9-2018-Amendments Decree No. 49-2013-ND-CP on wages

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

06_2018_TT-BNV_date 31-5-2018.-statutory pay rate

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

15_2018_TT-BYT_date 30-5-2018-Prices for medical examination and treatment services

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

888_QD-BHXH_date 16-7-2018-Management of social security booklets and health insurance cards

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

05_2018_TT-BLDTBXH_ngay 29-6-2018- Dieu chinh luong huu, tro cap BHXH

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

888_QD-BHXH ngay 16-7-2018-Sua doi Quyet dinh 595-QD-BHXH ve quan ly, thu BHXH, BHYT

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

88_2018_ND-CP-15-6-2018-Dieu chinh luong huu, tro cap BHXH

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

88_2018_ND-CP-15-6-2018-Adjustments of retirement pensions, social insurance allowances

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Lịch sự kiện