Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Văn bản pháp luật

Trang chủ Văn bản pháp luật

LUẬT LAO ĐỘNG
Số lượng tài liệu: 172
BẢO HIỂM XÃ HỘI
Số lượng tài liệu: 90
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Số lượng tài liệu: 20
BẢO HIỂM Y TẾ
Số lượng tài liệu: 45
CÔNG ĐOÀN
Số lượng tài liệu: 14
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Số lượng tài liệu: 29
LUẬT VIỆC LÀM
Số lượng tài liệu: 41
CÁC QUY TRÌNH
Số lượng tài liệu: 5
42_2018_TT-BLDTBXH_ngay 8-12-2018-Dinh muc Kinh te ky thuat ve huan luyen ATVSLD

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

18_2018_TT-BLDTBXH_ngay 30-10-2018-Sua doi cac thong tu lien quan den thu tuc hanh chinh cua BLDTBXH

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

35_2018_TT-BLDTBXH_405429

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

31_2018_TT-BLDTBXH_ngay 26-12-2018-Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

PP-Labour Compliance HealthCheck for enterprise

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

35_2018_TT-BLDTBXH_ngay 26-12-2018-Dieu chinh tien luong dong BHXH

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

149_2018_ND-CP_date 7-11-2018-Application of workplace democracy

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

37_2018_TT-BYT_date 30-11-2018-Range of prices of medical services outside

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

157_2018_ND-CP_date 16-11-2018-Region-based minimum wages

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

157_2018_ND-CP_ngay 16-11-2018-Muc luong toi thieu vung

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này