Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Văn bản pháp luật

Trang chủ Văn bản pháp luật

LUẬT LAO ĐỘNG
Số lượng tài liệu: 177
BẢO HIỂM XÃ HỘI
Số lượng tài liệu: 93
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Số lượng tài liệu: 20
BẢO HIỂM Y TẾ
Số lượng tài liệu: 45
CÔNG ĐOÀN
Số lượng tài liệu: 14
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Số lượng tài liệu: 29
LUẬT VIỆC LÀM
Số lượng tài liệu: 41
CÁC QUY TRÌNH
Số lượng tài liệu: 5
38_2019_ND-CP_date 9-5-2019-Statutory pay rate for public officials

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

38-2019-ND-CP ngay 9-5-2019- Muc luong co so

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

346_QD-BHXH_ngay 28-3-2019-Quy che quan ly va cap ma so BHXH

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

166-QD-BHXH ngay 31-1-2019-Quy trinh giai quyet huong cac che do BHXH

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

32_2018_TT-BLDTBXH_ngay 26-12-2018-Đào tạo nghề cho lao động trong DN vừa và nhỏ

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

29_2019_ND-CP_ngay 20-3-2019-Danh mục công việc được cho thuê lại lao động

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

02_2019_TT-BYT_ngay 21-9-2019-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụ tại nơi làm việc

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

1064_LDTBXH-BHXH_Giải đáp vướng mắc nghị định 143-2018-ND-CP

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

42_2018_TT-BLDTBXH_ngay 8-12-2018-Dinh muc Kinh te ky thuat ve huan luyen ATVSLD

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

18_2018_TT-BLDTBXH_ngay 30-10-2018-Sua doi cac thong tu lien quan den thu tuc hanh chinh cua BLDTBXH

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này