Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Văn bản pháp luật

Trang chủ Văn bản pháp luật

LUẬT LAO ĐỘNG
Số lượng tài liệu: 142
BẢO HIỂM XÃ HỘI
Số lượng tài liệu: 83
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Số lượng tài liệu: 20
BẢO HIỂM Y TẾ
Số lượng tài liệu: 36
CÔNG ĐOÀN
Số lượng tài liệu: 14
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Số lượng tài liệu: 27
LUẬT VIỆC LÀM
Số lượng tài liệu: 41
3340-BHXH-ST ngay 8/8/2017 – Cap so so BHXH, the BHYT theo ma so BHXH

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

67-2017-TT-BTC-ngay 30/6/2017-Xac dinh nguon, phuong thuc chi thuc hien muc luong co so

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

16-2017-TT-BLDTBXH_ngay 8-6-2017-Kiem dinh ky thuan an toan lao dong

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

76_2017_ND-CP_ngay 30-6-2017.-Dieu chinh luong huu, tro cap BHXH, tro cap hang thang

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

838_QD-BHXH_ngay 29-5-2017-Giao dich dien tu BHXH, BHYT, BHTN

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

72_2017_ND-CP_ngay 13-6-2017-Noi dung chi hoat dong- Hoi dong quan ly BHXH

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

02-2017-TT-BNV ngay 12/05/2017 – Thuc hien muc luong co so

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

595_QD-BHXH_ngay 14/04/2017 – Thu, quan ly BHXH, BHYT

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

47_2017_ND-CP_date 24/04/2017 – Statutory pay rate for public official

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này