Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

CÔNG ĐOÀN

Trang chủ Văn bản pháp luật CÔNG ĐOÀN

200_2013_ND-CP_DATE 26-11-2013.-GUIDING ARTICLE 11 OF THE LAW ON TRADE UNIONS

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

191-2013-ND-CP DATED 21-11-2013.- DETAILING ON TRADE- UNION FINANCE

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

171_QD-TLD_DATE 9-1-2013.-REVENUE, EXPENDITURE AND MANAGEMENT OF GRASSROOTS TRADE UNION FINANCE

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

170_QD-TLD_DATE 9-1-2013.-INCOME SOURCE OF TRADE UNION DUES

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

43-2013-ND-CP DATE 10-5-2013.-IMPLEMENTING ARTICLE 10 OF THE LAW ON TRADE UNION

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

12-2012-QH13 DATE 21-6-2012.- LAW ON TRADE UNIONS

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

191-2013-ND CP NGAY 21-11-2013.- TAI CHINH CONG DOAN

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

171-QD-TLD NGAY 9-1-2013.-THU CHI, QUAN LY TAI CHINH CONG DOAN CO SO

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

170-QD-TLD NGAY 9-1-2013.- QUAN LY NGUON THU KINH PHI CONG DOAN

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này