Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

LUẬT LAO ĐỘNG

Trang chủ Văn bản pháp luật LUẬT LAO ĐỘNG

31_2018_TT-BLDTBXH_ngay 26-12-2018-Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

149_2018_ND-CP_date 7-11-2018-Application of workplace democracy

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

157_2018_ND-CP_date 16-11-2018-Region-based minimum wages

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

157_2018_ND-CP_ngay 16-11-2018-Muc luong toi thieu vung

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

2446-BHXH-QLT ngay 29/11/2018-BHXH bat buoc voi lao dong nuoc ngoai

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

1685_QD-LDTBXH_ngay 23/11/2018-Thu tuc hanh chinh ve linh vuc viec lam

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

20-2018-TT-BLDTBXH ngay 26/11/2018-Thanh tra chuyen nganh lao dong ngoai gio hanh chinh

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

148_2018_ND-CP_date 24-10-2018-Amend Decree No. 05-2015-ND-CPon Labor Code.

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

17_2018_TT-BLDTBXH_date 17-10-2018-Labor law performed by enterprises

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

37_2018_TT-BCT_ngay 25-10-2018-Quan ly an toan, kiem dinh ky thuat an toan lao dong

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này