Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Văn bản pháp luật

Trang chủ Văn bản pháp luật

LUẬT LAO ĐỘNG
Số lượng tài liệu: 170
BẢO HIỂM XÃ HỘI
Số lượng tài liệu: 89
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Số lượng tài liệu: 20
BẢO HIỂM Y TẾ
Số lượng tài liệu: 45
CÔNG ĐOÀN
Số lượng tài liệu: 14
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Số lượng tài liệu: 29
LUẬT VIỆC LÀM
Số lượng tài liệu: 41
CÁC QUY TRÌNH
Số lượng tài liệu: 5
20-2018-TT-BLDTBXH ngay 26/11/2018-Thanh tra chuyen nganh lao dong ngoai gio hanh chinh

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

148_2018_ND-CP_date 24-10-2018-Amend Decree No. 05-2015-ND-CPon Labor Code.

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

17_2018_TT-BLDTBXH_date 17-10-2018-Labor law performed by enterprises

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

146_2018_ND-CP_date 17-10-2018-Guidance on Law on Health Insurance

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

27_2018_TT-BYT_date 26-10-2018-Health insurance for people with HIV-AIDS

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Flowchart – Reprimand 2018 (Quy trình Khiển trách)

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Flowchart – Dismissal 2018 (Quy trình Sa thải)

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Flowchart – Demotion 2018 (Quy trình Cách chức)

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

37_2018_TT-BCT_ngay 25-10-2018-Quan ly an toan, kiem dinh ky thuat an toan lao dong

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này