Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Văn bản pháp luật

Trang chủ Văn bản pháp luật

LUẬT LAO ĐỘNG
Số lượng tài liệu: 181
BẢO HIỂM XÃ HỘI
Số lượng tài liệu: 93
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Số lượng tài liệu: 20
BẢO HIỂM Y TẾ
Số lượng tài liệu: 46
CÔNG ĐOÀN
Số lượng tài liệu: 14
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Số lượng tài liệu: 29
LUẬT VIỆC LÀM
Số lượng tài liệu: 41
CÁC QUY TRÌNH
Số lượng tài liệu: 5
83_2008_ND-CP_NGAY 31-7-2008.- DIEU CHINH TIEN LUONG, TIEN CONG DA DONG BHXH-NGUOI LAO DONG

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

71-2006-QH11 NGAY 29-6-2006.- LUAT BAO HIEM XA HOI VIET NAM

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

68-2007-NĐ-CP NGAY 19-4-2007.- BHXH BAT BUOC -QUAN NHAN, CONG AN NHAN DAN

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

58-2014-QH13 NGAY 20-11-2014.- LUAT BAO HIEM XA HOI

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

39_2010_TTLT-BLDTBXH-BTC_NGAY 28-12-2010.- HUONG DAN CHI TRA CHE DO HUU TRI VA TU TUAT TU QUY BHXH

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

35_2012_ND-CP_NGAY 18-4-2012.- DIEU CHINH LUONG HUU TRO CAP BHXH-CAN BO XA DA NGHI HUU

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

32_2010_TT-BLDTBXH_NGAY 25-10-2010.- HUONG DAN-NGHI DINH 127-2008-ND-CP .-LUAT BHXH VE BHTN

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

23_2012_TT-BLDTBXH NGAY 18-10-2012.-SUA DOI TT 19-2008-TT-BLDTBXH VE LUAT BHXH VE BHXH BAT BUOC

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Lịch sự kiện