Chi tiết tài liệu

2018 07 20 | Hội thảo “Ngân sách lương hằng năm” – Long Hậu

26/07/2018

Xem/ Tải tài liệu

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Tóm tắt nội dung

Thời gian: Thứ Sáu ngày 20/07/2018, từ 13:30 – 16:30
Địa điểm: Tòa nhà BQL KCN Long Hậu, Long An

Diễn giả trình bày: Ms Trần Thị Kim Hoàn – HR Profesional, Habitat Vietnam
GRP – Certified Global Remuneration Professional from WorldatWork Society of Certified Professional

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt

Đối tượng tham dự: Trưởng phòng/ chuyên Nhân sự, Quản lý Tiền lương và Phúc lợi

Nội dung chia sẻ: 
1. Mục đích của xem xét lương hàng năm
2. Các thách thức khi trình bày và xin phê duyệt ngân sách hàng năm
3. Các yếu tổ cần cân nhắc khi đề xuất ngân sách lương

  • Các yếu tố và cách thức thu thập dữ liệu
  • Dữ liệu trọng yếu cho hoạt động SXKD của tổ chức

4. Cơ sở thuyết phục Ban Giám đốc phê duyệt ngân sách lương

  • Các yếu tổ cần cân nhắc khi lập kế hoạch ngân sách lương
  • Độ tin cậy của dữ liệu và phương pháp phân tích
  • Các yếu tổ quan trọng của tổ chức/ công ty 

5. Cách thức xem xét và điều chỉnh lương cho nhân viên

Tài liệu liên quan