Chi tiết tài liệu

Mẫu Cam kết bảo mật thông tin – Non- disclosed Agreement

21/04/2016

Xem/ Tải tài liệu

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Tóm tắt nội dung

 THỎA THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN

NON-DISCLOSED AGREEMENT

 

No: …….

 

Thỏa thuận này được lập ngày … năm 2015 bởi và giữa các bên  như sau:

This agreement is made on….     2015, by and between the following companies:

CÔNG TY TNHH ………… VIỆT NAM

………… VIETNAM CO.,LTD.

Địa chỉ                   : ………………

Số điện thoại         : ………….                                     Fax: …………..

Đại diện bởi          : Ông ………..- Tổng Giám Đốc.

(Sau đây gọi là ………..)/(hereinafter referred to as …….)

Và/and

CÔNG TY ….. …………….

…………….. CORPORATION

Địa chỉ                   : …….., quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại         : …………..                          Fax: 84 – 4 –

Đại diện bởi          : Ông …………

(Sau đây gọi là Nhà cung cấp)/(hereinafter referred to as Supplier)

 

 1. Lĩnh vực kinh doanh/Nature of business:

Hai bên khách hàng và nhà cung cấp thống nhất cùng nhau thực hiện thỏa thuận với mục đích sau/The partners listed above hereby agree that they shall be customers and suppliers  in the business for the following purpose:

ABC yêu cầu Nhà cung cấp sản xuất công cụ và nguyên phụ liệu theo yêu cầu bản vẽ của ABC/ABC requests the Supplier to produce toolings and submaterial as per ABC’s drawing requirements

ABC đồng ý giao cho Nhà cung cấp bản vẽ có miêu tả chi tiết trong “Biên bản giao bản vẽ” theo từng lần.“Biên bản giao nhận bản vẽ” là một phần không thể tách rời khỏi Thỏa thuận này./ABC agrees to provide the Supplier the drawing that mention detail at the “Drawing Delivery Note” time by time.The “Drawing Delivery Note” is an integral part of this Agreement.

 

 1. Trách nhiệm/Responsiblities

2.1 Đối với ……….. Việt Nam/For ……….. Vietnam

Cung cấp bản vẽ, đặc tính kĩ thuật đúng và giải thích các thông tin kĩ thuật./Providing correct drawings, technical specification and explain the technical information

2.2 Đối với nhà cung cấp/For Supplier

 • Nhận bản vẽ và yêu cầu từ ……./Receiving drawings and requirements from ………..
 • Cam kết bảo mật tất cả các thông tin như bản vẽ, đặc tính kĩ thuật và bí quyết công nghệ của ……./Commit to keep secret all such information as drawings, technical specification and knowhow of ………
 • Không sử dụng hình ảnh các sản phẩm, thông tin bản vẽ, đơn hàng của …… cho mục đích quảng cáo và giới thiệu của Nhà cung cấp. Chỉ được quyền tiết lộ cho bên thứ ba khi nhận được sự chấp thuận của …… bằng văn bản/Don’t use image of ….’s products, drawings, POs for the Supplier’s advertisements and catalogue. Only disclose to the third parties in case of ……’s permission in writing.
 • Hai bên cam kết bảo mật tuyệt đối tất cả các thông tin cung cấp cho đối tác; thực hiện mọi nghĩa vụ và trách nhiệm theo các điều khoản đã được thống nhất trong bản thỏa thuận này và các đơn hàng./Both parties hereto undertake to maintain in strictest confidentiality any and all information provided to each other and to perform its obligations and responsibilities in accordance with agreed terms and conditions under this Agreement and PO.

 

 1. Giải quyết tranh chấp/Disputes
 • Bất cứ tranh chấp hoặc mâu thuẫn nảy sinhgiữacác bênliên quan tới việcthực hiện thỏa thuậnnàysẽđượcgiải quyết thông quahoà giải/Any controversy or dispute which may arise between the parties in connection with the implementation of this agreement will be settled through amicable resolution.
 • Nếu hai bên không thể cùng nhau hòa giải thìmột trong hai bêncó thểđệ trình việc khiếu nạihay tranh chấpđó lên Trung tâmTrọng tài quốc tếcủa Việt Namlập bởiPhòng Thương mạivàCông nghiệp Việt Namđểgiải quyết. Luật Việt Nam sẽ được áp dụngđể giải quyếtnhững tranh chấp hoặc mâu thuẫn này./ Should such amicable settlement can not be reached then either party may submit such dispute or controversy to the International Arbitration Centre of Vietnam instituted by the Chamber of Commerce and Industry of Vietnam to settle in accordance with the rules of such arbitration.The applicable law for settlement of the above controversy and dispute shall be related laws of Vietnam.
 1. Điều khoản của Thỏa thuận/Term of Agreement
 • Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực từ ngày kí và tiếp tục có hiệu lực kể cả khi hai bên dừng hoặc kết thúc hợp tác. Nghĩa vụ của bên nhận là bảo mật tất các tài liệu được giao/This Agreement shall take effect from the signing date and shall be continue effective even two parties stop or finish business. The Receiving Party’s duty to hold in confidence Confidential.
 • Nếu có bất kì tranh chấp nào giữa các bên hoặc mâu thuẫn nội dung giữa tiếng Anh và tiếng Việt thì tiếng Việt sẽ là căn cứ để giải quyết vấn đề./ Any conflict between two parties or between Vietnamese and English language, the Vietnamese set will be the basic to solve.
 • Thỏa thuận này được lập thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản/This Agreement is made in 2 (two) copies have the same legal value, each party keep 1 copy.

 

Hai bên cùng nhau chứng kiến và cam kết thực hiện đầy đủ đúng theo thỏa thuận này vào ngày tháng năm nêu trên đây./ In witness whereof, the partners have duly executed  this Agreement  on the day and year set forth hereinabove.

 

Đại diện công ty TNHH ……. VIỆT NAM                               Đại diện công ty ………

For and on behalf of

………VIETNAM CO.,LTD.

For and on behalf of

………  CORP.

   

 

Tài liệu liên quan