Chi tiết tài liệu

2016 07 21 | VNHR | Quản lý hiệu quả việc tuân thủ pháp luật đối với lao động nước ngoài tại Việt Nam

21/07/2016

Xem/ Tải tài liệu

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Tóm tắt nội dung

Từ năm 2013 đến nay, các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý lao động nước ngoài, bao gồm các vấn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thị thực và giấy phép lao động liên tục được cập nhật. Bên cạnh đó, việc áp dụng các quy định này chưa được thống nhất tại các địa phương cũng như theo từng thời điểm khác nhau. Việc này gây ra không ít khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động nước ngoài hoặc người nước ngoài đến công tác ngắn hạn tại Việt Nam. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi dự đoán sẽ tiếp tục có những thay đổi cả trong thực tiễn lẫn quy định ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Mặt khác, các cơ quan quản lý nhà nước có xu hướng liên kết chặt chẽ với nhau trong việc quản lý lao động nước ngoài. Thông qua hội thảo này, chúng tôi xin cập nhật với các bạn những quy định cần lưu ý và chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong việc tuân thủ pháp luật liên quan đến lao động nước ngoài, cụ thể là các vấn đề liên quan đến giấy phép lao động và thuế TNCN.

Thời gian: 8:30 – 11:30, Thứ Năm, ngày 21/07/2016
Địa điểm: Up Coworking Space, Tầng 8, Tòa nhà Hanoi Creative City, 1 Lương Yên, Hà Nội

Nội dung chương trình:
8:30 – 8:45:   Giới thiệu tổng quan
8:45 – 10:00: Thuyết trình “Quản lý hiệu quả việc tuân thủ pháp luật liên quan đến lao động nước ngoài”
> Quản lý lao động nước ngoài
> Thuế thu nhập cá nhân
10:00 – 10:15: Tea-break
10:15 – 11:00: Case study
11:00 – 11:30: QA

Diễn giả: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Thuế  & Tư vấn
                 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – CN Hà Nội

Tài liệu liên quan