Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Trang chủ Tin tuyển dụng HR Manager

HR Manager

Behn Meyer Viet Nam

Mô Tả Công Việc

This listing has expired.

Yêu Cầu Công Việc

A. Nhân sự: 1. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. 2. Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên công ty. 3. Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. 4. Lập ngân sách nhân sự. 5. Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty. 6. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. 7. Xây dựng bộ quy tắc ứng xử. 8. Rà soát và xây dựng bảng mô tả công việc cũng như thiết lập các chỉ tiêu (KPIs) để đánh giá nhân viên B. Hệ thống quản lý chất lượng ISO: 1. Triển khai việc ứng dụng hệ thống tài liệu ISO nhằm nâng cao tính hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động của Công ty. 2. Đề xuất với Ban lãnh đạo trong hoạt động xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của công ty như đánh giá nội bộ, cải tiến hệ thống, các hành động khắc phục, phòng ngừa, … 3. Soạn thảo, cập nhật, cải tiến các quy trình, quy chế liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của Công ty. 4. Theo dõi quá trình đánh giá nội bộ trong toàn công ty. 5. Nhận các báo cáo không phù hợp của hệ thống, theo dõi tính hiệu quả của các hoạt động khắc phục hoặc hoạt động phòng ngừa. 6. Ghi biên bản các buổi họp xem xét hệ thống quản lý chất lượng thường kỳ của lãnh đạo trong công ty theo kế hoạch đã định. 7. Báo cáo việc ban hành, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng đến BGĐ để xem xét và làm cơ sở để cải tiến chất lượng. 8. Hỗ trợ các phòng ban chỉnh sửa các tài liệu ISO
Thỏa thuận

Cấp Bậc

Trưởng phòng

Ngành Nghề

Bán hàng, Dịch vụ khách hàng, Nhân sự

Nơi Làm Viêc

Bình Dương

Ngôn Ngữ Trình Bày Hồ Sơ

Tiếng Anh

Behn Meyer Viet Nam

Tên người liên hệ: Hue Huyen: 0909026174, huehuyen@behnmeyer.com.vn
Qui mô công ty: