Nội dung tin tức

[NEXIA STT] Bản tin tháng 03/2016 | Cập nhật về Thuế, Pháp luật ngoại hối – kế toán – kinh doanh

28/04/2016

Bản tin Tháng 3/2016

Trong Bản tin này, Công ty NEXIA STT đề cập đến những chính sách mới hay những thay đổi chính trong quy định pháp luật, cụ thể như sau:

CẬP NHẬT VỀ THUẾ

  • Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng
  • Sửa đổi Thuế suất Thuế Tài nguyên
  • Hướng dẫn về khai thuế GTGT và thuế TNDN áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
  • Chính sách giảm thuế TNCN với cá nhân làm việc ngoài Khu kinh tế
  • Bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT NGOẠI HỐI

  • Hướng dẫn về quản lý ngoại hối

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT KẾ TOÁN

  • Sửa đổi, bổ sung Chế độ Kế toán Doanh nghiệp

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT KINH DOANH

  • Chỉ đạo xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 23/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nexia STT - Ban tin - Thang 3 - 2016-0 Nexia STT - Ban tin - Thang 3 - 2016-1 Nexia STT - Ban tin - Thang 3 - 2016-2 Nexia STT - Ban tin - Thang 3 - 2016-3 Nexia STT - Ban tin - Thang 3 - 2016-4 Nexia STT - Ban tin - Thang 3 - 2016-5 Nexia STT - Ban tin - Thang 3 - 2016-6

Tin liên quan