Nội dung tin tức

[NEXIA STT] Bản tin tháng 09.2015 | Cập nhật về Thuế, Pháp luật kinh doanh, Lao động

23/09/2015

Bản tin Tháng 9/2015

 Trong Bản tin này, NEXIA STT đề cập đến những chính sách mới hay những thay đổi chính trong quy định pháp luật, cụ thể như sau:

CẬP NHẬT VỀ THUẾ

  • Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
  • Ban hành quy trình kiểm tra hóa đơn
  • Ban hành quy trình kiểm tra thuế
  • Định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế

CẬP NHẬT VỀ PHÁP LUẬT KINH DOANH

  • Triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư

CẬP NHẬT VỀ LAO ĐỘNG

  • Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
  • Nội dung sửa đổi, bổ sung về Thuế Thu nhập Cá nhân

Nexia STT - Ban tin - Thang 9 - 2015-0 Nexia STT - Ban tin - Thang 9 - 2015-1 Nexia STT - Ban tin - Thang 9 - 2015-2 Nexia STT - Ban tin - Thang 9 - 2015-3 Nexia STT - Ban tin - Thang 9 - 2015-4
Nexia STT - Ban tin - Thang 9 - 2015-6

 

Tin liên quan