Training Course:"Certified Total Rewards Specialist (CTRS)”

Training Course:"Certified Total Rewards Specialist (CTRS)”

Trực tuyến - 23/03/2022

Nội dung

Nội dung sự kiện

Training Course:”Certified Total Rewards Specialist (CTRS)”

A three-day learning and certification course for early career compensation & benefits practitioners.

Đây là khóa học trong 3 ngày (có giấy chứng nhận từ ASEAN Total Rewards Institute) dành cho học viên mong muốn theo đuổi sự nghiệp chuyên viên Tiền Lương và Phúc lợi trong lĩnh vực Nhân sự.

Objectives/Mục tiêu: The CTRS workshop is designed to build and assess participants’ competency (knowledge, skill and attitudes) in performing base compensation and core benefits work in a complex organization.

Khóa học CTRS được thiết kế nhằm xây dựng và đánh giá năng lực (kiến thức, kĩ năng và quan điểm) của người chuyên viên trong việc thực hiện công việc của lĩnh vực Tiền Lương và các Phúc lợi cốt lõi trong một tổ chức có cơ cấu phức tạp.

End goal/Mục tiêu của khóa học: The workshop is designed to ensure practitioners are effective and “job ready”.

Khóa học được thiết kế nhằm tăng hiệu quả và độ vững vàng trong mảng Lương và Phúc lợi của người tham gia.

Target Audience/Đối tượng mục tiêu: : HR Manager, C&B Manager/Specialist/ Quản lý nhân sự, quản lý Tiền lương và phúc lợi/ chuyên viên quản lý tiền lương và phúc lợi.

Prerequisition/Điều kiện tiên quyết: Building on at least one year of work experience in Human Resources Management or Compensation & Benefits Management.

Người tham gia có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc về Quản lý Nhân sự hoặc trong mảng Quản lý Lương và Phúc lợi.

 • Date/Ngày: 23/03, 24/03, 25/03/2022  (3 days from Wednesday to Friday) 
 • Time/Thời gian: 9AM - 5PM (GMT+7)
 • Platform/Nền tảng: Zoom
 • Main language/Ngôn ngữ chính: English 

CTRS Certification Requirements/Điều kiện có chứng nhận khóa học

Certification requirements for CTRS certification are:

 1. Active participation in a CTRS Workshop, demonstrating eagerness to learn
 2. Passing score of 70% on the CTRS exam with 40 multiple choice items
 3. One year of practical, relevant work experience doing actual compensation or benefits work, such as job evaluation, market benchmarking, preparing salary offers, benefits admin, etc.
 4. Agreement of two ATRI Industry Panel members, normally your instructor who will recommend you to another industry panel member for concurrence.
 1. Tham gia khóa học đầy đủ và thể hiện thái độ học tích cực
 2. Đạt 70% bài kiểm tra với 40 câu hỏi trắc nghiệm của khóa học
 3. Đã từng làm mảng Lương và Phúc lợi gồm các công việc như đánh giá công việc, đánh giá thị trường, đề nghị lương và quản lý quyền lợi nhân viên,...
 4. Có sự đồng ý của 2 người trong Ban quản trị ATRI, thông thường người hướng dẫn bạn là người sẽ đề xuất bạn cho người còn lại trong Ban quản trị chấp nhận.

Fee/Học phí: 440 USD = 10,340,000VNĐ (discount 15 - 20% for VNHR members), included 10% VAT. (1USD = 23,500 VNĐ)

Group discount/ Giảm giá nhóm: 10% for group from 3 pax giảm 10% cho nhóm từ 3 người trở lên

Agenda: the course covers the most common tasks in entry-level C&B specialist positions, including:

Chi tiết khóa học sẽ đào tạo các công việc cơ bản của một chuyên viên Tiền lương và phúc lợi ở mức độ mới vào nghề bao gồm:

 • The total rewards approach/ Tổng quát về tổng chế độ đãi ngộ
 • Job evaluation/ Đánh giá vị trí công việc
 • Benchmarking & structures/ So sánh đối chuẩn với thị trường và cấu trúc
 • Core benefits/ Các phúc lợi cốt lõi của doanh nghiệp
 • Additional rewards specialist competenciessuch as working with HR information, regulatory compliance, data privacy and supporting talent objectives through rewards. / Các năng lực cần có thêm của một chuyên viên tiền lương và phúc lợi như làm việc với các thông tin nhân sự, quy định loa động, bảo mật thông tin, và hỗ trợ các mực tiêu về nhân tài thông qua tổng chế độ đãi ngộ

More detailed information/Thông tin chi tiết (Detailed topics, Learning Objectives for CTRS, CTRS Handouts and Templates,...): Click here.

Trainer/Người giảng dạy:

Thomas A. Farmer 

Co-founder | CCP, SPHR, ACTA 

ASEAN Total Rewards Institute
Loại vé

Giá vé

Thanh toán trước

Sự kiện đã qua

Thời gian

Từ 23/03/2022  09:00 AM

Đến 25/03/2022  05:00 PM

Thời gian

Từ 23/03/2022  09:00 AM

Đến 25/03/2022  05:00 PM

Tham dự trực tuyến