Điều lệ Hội viên

Giới thiệu

Introduction

Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam - Vietnam Human Resources Club (“VNHR”) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp về nghề Nhân sự tại Việt Nam, được thành lập ngày 30/01/2001, hoạt động với sứ mệnh “gắn kết và nâng tầm nguồn Nhân lực Việt". Hiện nay, VNHR là một trong những thành viên then chốt của Hội các nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (“VACD”).

Vietnam Human Resources Club (“VNHR”) is a socio–professional organisation specialising in Human Resources in Vietnam, which was established on 30 January 2001 and is operating under the mission of “connecting and enhancing Vietnamese Human Resources”. Currently, VNHR is one of the key members of Vietnam Association of Corporate Directors (“VACD”).

 

VNHR là tổ chức xã hội - nghề nghiệp có uy tín cao tại Việt Nam, thu hút sự tham gia của rất nhiều chuyên gia nhân sự đầu ngành của Việt Nam hiện nay. VNHR hiện có hơn 1.200 thành viên chính thức, hoạt động thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Khu vực Tây Nam Bộ và các tỉnh thành khác khắp cả nước. Hơn 60% số hội viên hiện đang giữ các chức vụ quản lý, đến từ hơn 800 doanh nghiệp, tổ chức (trong số đó có hơn 50% hội viên doanh nghiệp là các công ty và tập đoàn đa quốc gia) và là những người đang công tác trong ngành nhân sự và những người quan tâm tới nghề nhân sự. 

Being a prestigious socio–professional organisation in Vietnam, VNHR attracts the participation of numerous leading human resource experts of Vietnam. Currently, VNHR has more than 1,200 official members, actively operating in Ho Chi Minh City, Hanoi, Vung Tau, Da Nang, Southwestern Region and other provinces. More than 60% of members are currently holding management positions from over 800 enterprises, organisations (of which more than 50% corporate members are multinational companies and groups), who are working in human resources and are interested in the human resource profession.

 

Mỗi năm, VNHR tổ chức hơn 50 hoạt động và sự kiện dưới nhiều hình thức đa dạng: từ các diễn đàn trao đổi chuyên môn, nhóm tư vấn trực tuyến, hội thảo chuyên đề, họp mặt, các chương trình đào tạo nhân sự hàng tháng, nhằm xây dựng và nâng tầm đội ngũ những người làm nghề nhân sự chuyên nghiệp tại Việt Nam. VNHR hiện là đơn vị tổ chức Hội nghị Nhân sự Việt Nam thường niên (Vietnam HR Summit) từ năm 2015 và Hội nghị Luật Lao động Việt Nam từ năm 2018 (Labour Law Conference) – hai trong số những hội nghị quy mô và uy tín nhất cho ngành Nhân sự tại Việt Nam hiện nay.

Each year, VNHR organises more than 50 activities and events under various forms:  professionals’ exchange forums, online consultancy groups, seminars, meetings, monthly human resource training programs, with the aim of developing and enhancing the professionalism of professional human resource teams in Vietnam. VNHR is currently the organiser who has held annually Vietnam Human Resource Summits (Vietnam HR Summit) since 2015 and Vietnam Labour Law Conference (Labour Law Conference) since 2018 – two of the largest and the most prestigious conferences on Human Resources in Vietnam.

 

Vào ngày 6/11/2018, VNHR đã gia nhập Tổ chức phát triển con người ASEAN (ASEAN Human Development - AHDO).

On 06 November 2018, VNHR joined the ASEAN Human Development Organisation (ASEAN Human Development - AHDO).

 

Các cột mốc VNHR

VNHR Milestones

30/01/2001: VNHR được thành lập

30 January 2001: VNHR was established.

 

12/07/2012: VNHR trở thành thành viên của VACD

12 July 2012: VNHR became a member of VACD

 

09/2015: Tổ chức lần đầu Hội nghị Nhân sự Việt Nam (Vietnam HR Summit)

September 2015: Organising the first Vietnam Human Resource Summit (Vietnam HR Summit)

 

08/01/2018: Thành lập chi hội VNHR Vũng Tàu

08 January 2018: Establishing the VNHR Vung Tau branch.

 

05/2018: Tổ chức lần đầu Hội nghị Luật lao động Việt Nam (Vietnam Labour Law Conference)

May 2018: Organising the first Vietnam Labour Law Conference

 

07/12/2019: Thành lập chi hội VNHR Miền Tây

07 December 2019: Establishing the VNHR branch of Mekong Delta

 

21/12/2019: Thành lập chi hội VNHR Miền Bắc

21 December 2019: Establishing the VNHR branch of the Northern Region

 

Quy chế hoạt động hội viên VNHR này (“Quy chế hoạt động”) quy định những nguyên tắc hoạt động cơ bản dành cho các hội viên của VNHR. Mục tiêu chính của Quy chế hoạt động này là nhằm bảo vệ giá trị cốt lõi của VNHR; là cơ sở để hội viên hiểu rõ về trách nhiệm, quyền lợi của mình trong VNHR và góp phần tạo nên một tổ chức mạnh mẽ và đoàn kết.

The current regulations on operation of members of VNHR (“Regulations”) provides for the fundamental principles of operation for VNHR members. The main purpose of the Regulations is to protect the core value of VNHR; as a foundation for members to comprehend their responsibilities and rights in VNHR and to contribute in creating the robust and cohesive organisation.

1. Đối tượng tham gia VNHR

Article 1.  Subjects to VNHR

 1. Đối với cá nhân:

For individual:

 1. Các cá nhân đã hoặc đang đảm nhận các công việc có liên quan đến quản trị nguồn nhân lực, pháp luật lao động, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (“Lĩnh Vực Nhân Sự”) như làm việc ở vị trí Giám đốc Nhân Sự, các vị trí quản lý cao cấp khác về Nhân Sự như Trưởng Phòng Nhân Sự, Chuyên viên Nhân Sự; 

Individuals who had been or are currently performing jobs related to human resource management, labour law, training and human resource development (“Human Resource Field”) such as working at the position of Human Resource Director or other senior management positions on Human Resource such as Head of Human Resource Department, Human Resource Specialist;

 

 1. Các cá nhân quan tâm đến các công việc có liên quan đến Lĩnh Vực Nhân Sự và có định hướng phát triển nghề nghiệp trong Lĩnh Vực Nhân Sự;

Individuals who are interested in jobs related to the Human Resource Field and have their career development orientation in the Human Resource Field;

 

 1. Các nhà nghiên cứu, khoa học, học tập, tư vấn liên quan đến Lĩnh Vực Nhân Sự;

Researchers, scientists, academics, consultants related to the Human Resource field;

 

 1. Các cá nhân là người Việt làm việc trong Lĩnh Vực Nhân Sự tại các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tại nước ngoài;

Vietnamese individuals working in the Human Resource Field at overseas enterprises and organisations;

 

 1. Các cá nhân người nước ngoài làm việc trong Lĩnh vực nhân sự tại các doanh nghiệp, tổ chức, tư vấn độc lập, v.v cả trong và ngoài nước; và

Foreign individuals working in the Human Resource Field at both domestically and overseas enterprises, organisations, independent consultants, etc; and 

 

 1. Các cán bộ công đoàn, luật sư, luật gia, cố vấn pháp lý trong lĩnh vực lao động, hoặc các cá nhân quan tâm đến bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Trade union officials, lawyers, jurists, legal consultants in the labour field, or individuals with an interest in protecting the rights of employees. 

 1. Đối với tổ chức, doanh nghiệp:

For organisation, enterprise:

 

Các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm tới hoạt động liên quan đến Lĩnh vực nhân sự tại Việt Nam. 

Organisations, enterprises which are interested in activities related to the Human Resource Field in Vietnam.

 

2. Thủ tục gia nhập VNHR: 

Article 2. Procedure of joining VNHR:

 

 1. Điều kiện trở thành hội viên VNHR:

Conditions to become a VNHR’ member:

 

 1. Đối với cá nhân: 

For individuals:

 

 • Đã hoặc đang đảm nhận các công việc có liên quan đến Lĩnh vực Nhân sự như Giám đốc Nhân Sự, Trưởng Phòng Nhân Sự, Chuyên Viên Nhân Sự trong các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam; 

Had been or is currently working in positions related to the Human Resource Field such as Human Resource Director, Head of Human Resource Department, Human Resource Specialist in both domestically and overseas enterprises, organisations;

 

 • Các chức danh tương đương với Giám đốc, Phó Giám đốc, trưởng bộ phận chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn pháp luật về lao động - thuế của các công ty luật; và

Holding positions equivalent to Director, Deputy Director, head of departments related to labour - tax consulting of law firms; and

 

 • Có định hướng nghề nghiệp trong Lĩnh Vực Nhân Sự.

Having a career development orientation in the Human Resource Field.

 

 1. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp: Có đăng ký pháp nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

For organisations, enterprises: Duly registered as a legal entity and legally operating in Vietnam.

 

 1. Thủ tục

Procedure

Những đối tượng được nêu tại Điều 1 ở trên và có đủ điều kiện tại Điều 2.1 của Quy Chế này có nguyện vọng tham gia VNHR sẽ nộp Bản đăng ký tham gia (theo mẫu quy định) để được Ban Điều hành VNHR xét công nhận là Hội viên của VNHR (“Hội viên"). 

Subjects stated in Article 1 above and satisfying conditions specified in Article 2.1 of the Regulations, wishing to join VNHR, shall submit the Participation registration form (according to the prescribed form)to the Executive Board of VNHR for their consideration and , recognised as Members of VNHR ("Members"). 


Nói chung, có hai loại hội Viên là Hội viên chính thức và Hội viên liên kết.

In general, there are two types of Members: Official members and Associate members.

 

Hội viên chính thức là cá nhân hay tổ chức Việt Nam, tán thành Quy chế hoạt động và các quy chế hay chính sách khác do VNHR ban hành tại từng thời điểm, tự nguyện xin gia nhập VNHR, có đủ điều kiện trở thàn h Hội Viên theo quy định tại Điều 2.1 của Quy chế hoạt động này. Hội viên chính thức phải duy trì hoạt động, đóng phí thường niên, thực hiện nghĩa vụ theo Quy chế hoạt động và được hưởng đầy đủ các quyền lợi được nêu tại Điều 3 của Quy chế hoạt động này.

Official members are Vietnamese individuals or organisations who agree with the Regulations and other regulations or polices promulgated by VNHR from time to time, voluntarily apply to join in VNHR, are qualified for being Members according to Article 2.1 of these Regulations. Official members must maintain their active status, pay annual fees, fulfil their obligations under the Regulations and be entitled to the all rights as prescribed in Article 3 of these Regulations. 

 

Hội viên liên kết là cá nhân hay tổ chức Việt Nam không có điều kiện hoặc không có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức của VNHR, tán thành Quy chế hoạt động này và các quy chế và chính sách khác do VNHR ban hành tại từng thời điểm, tự nguyện xin vào VNHR và được VNHR công nhận là hội viên liên kết. Hội viên liên kết được hưởng các quyền và nghĩa vụ như Hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết đối với các vấn đề của VNHR và không được bầu cử, ứng cử vào Ban Điều hành, Ban Chủ nhiệm các chi hội và các vị trí khác của VNHR.

Associate members are Vietnamese individuals or organisations, regardless of their satisfaction of the conditions to become an Official member of VNHR, who agree with the Regulations and other regulations or polices promulgated by VNHR from time to time, voluntarily apply to join in VNHR and be recognised as associate members by VNHR. Associate members are entitled to the rights and obligations as Official Members, except for the voting right on VNHR’s issues and electing or standing for candidacy to the Executive Board, the Board of Directors of branches and other positions of VNHR.

 

3. Quyền lợi của Hội viên chính thức:

Article 3. Rights of Official members:

 

 1. Được tham gia vào các hoạt động chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến Lĩnh Vực Nhân Sự thông qua các hoạt động trực tuyến, họp mặt Hội Viên, hội thảo, v.v. của VNHR.

To participate in activities of sharing knowledge, professional experience related to Human Resource Field via online activities, meetings of Members, seminars, etc. of VNHR.

 

 1. Được ưu tiên, hỗ trợ với nhiều hình thức về tài chính lẫn phi tài chính khi tham gia các hoạt động sinh hoạt, hội họp, hội thảo, giao lưu, v.v của VNHR.

To have priority, support under various form, including financial and non-financial form when participating in the activities, meetings, seminars, networking events, etc. of VNHR.

 

 1. Được tham gia đóng góp ý kiến, biểu quyết công việc của VNHR.

To have right to contribute opinions and vote on VNHR’s works.

 

 1. Được tham gia ứng cử, đề cử vào và bầu cử vào Ban Điều hành, Ban Chủ nhiệm các chi hội và các vị trí khác trong các dự án cộng đồng của VNHR.

To have right to stand for candidacy, nomination and election to the Executive Board, Board of Directors of branches and other positions in VNHR’s community project.

 

 1. Được quyền xin ra khỏi VNHR theo nguyện vọng riêng của mình.

To have right to request to leave VNHR at their own discretion.

 

 1. Được ưu tiên mời tham dự các sự kiện của các đối tác của VNHR; được nhận ưu đãi đặc quyền từ các đối tác VNHR dành riêng cho Hội viên.

To have right to be invited to attend events organised by VNHR’s partners; to receive privileged offers from VNHR’s partners for Members.

 

 1. Được cung cấp các File Record, Slide trình bày, và tài liệu hội thảo trực tuyến.

To be provided with Record Files, Presentation slides, and online seminar materials.

 

 1. Được nhận các bản tin của VNHR.

To receive VNHR’s newsletters.

 

 1. Tham gia các nhóm Hội viên VNHR trên Zalo, Google, Facebook để thảo luận và trao đổi thông tin;

To participate in VNHR Members group on Zalo, Google, Facebook for discussions and information exchange.

 

 1. Nhận tư vấn đến từ Ban Tư Vấn Pháp Lý – Luật Lao Động, Ban Tư Vấn Thuế, Ban Tư Vấn Đãi Ngộ, và Ban Tư Vấn OD.

To receive  consultancy from – Advisory Board on Legal Issues and Labour Law, Tax Advisory Board, Benefits Advisory Board and OD Advisory Board.

 

 1. Tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về chính sách liên quan đến lao động và việc làm.

To participate in contributing opinions, recommendations to competent State authorities on policies related to labour and employment.

 

 1. Tham gia trở thành đối tác của VNHR để được chia sẻ cơ hội giao thương.

To become a partner of VNHR for being shared business opportunities.

 

 1. Tham gia chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với vai trò diễn giả của các sự kiện do VNHR tổ chức hay đồng tổ chức.

To be speaker at events hosted or co-hosted by VNHR to share his or her knowledge and experience with the community.

 

 1. Ưu tiên cử đại diện chia sẻ quan điểm tại các buổi hội thảo sinh hoạt định kỳ.

To have the priority in delegate representatives to share their view at periodical seminars.

 

4. Nghĩa vụ của Hội Viên 

Article 4. Obligations of Members

 

 1. Hội viên phải hành xử trên nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của người làm công tác nhân sự.

Members must behave in principles of professional ethics of human resource professionals. 

 

 1. Hội viên phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế hoạt động này cũng như các quy chế, chính sách của VNHR và nghị quyết của Ban Điều hành VNHR được ban hành tại từng thời điểm.

Members shall strictly abide by these Regulations as well as other regulations, policies of VNHR and resolutions issued by the VNHR’s Executive Board from time to time.

 

 1. Hội viên phải góp phần tuyên truyền vận động xây dựng và phát triển VNHR.

Members shall contribute to propagating and advocating for the development and progress of VNHR.

 

 1. Hội viên phải đóng phí thường niên đầy đủ theo quy định của VNHR.

Members shall pay fully the annual fee in accordance with regulations of VNHR.

 

5. Nguyên tắc tổ chức của VNHR

Article 5. Organisational principles of VNHR

 

VNHR được tổ chức trên hai nguyên tắc chính như sau:

VNHR is organised on two main principles as follows:

 

5.1 Tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí hoạt động.

Voluntary, self-governing, self-funded.

 

5.2 Đoàn kết, tương trợ và hợp tác bình đẳng giữa các Hội viên.

 Solidarity, mutual support and equal cooperation among Members.

 

6. Phương thức hoạt động của VNHR

Article 6. Method of operation of VNHR

 

 1. Xây dựng và tổ chức các diễn đàn bao gồm cả trực tiếp và trực tuyến cho Hội viên trong phạm vi cả nước để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến Lĩnh vực nhân sự.

To establish and organise offline and online forums for Members nationwide to exchange and share experiences and knowledge related to the Human Resources field.

 

 1. Tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề trong Lĩnh Vực Nhân Sự.

To organise seminars which are specialised in the Human Resources Field.

 

 1. Phối hợp với VACD và các câu lạc bộ hoạt động dưới sự bảo trợ của VACD và các tổ chức quốc tế tổ chức các hội thảo, khóa đào tạo về các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp cho Hội viên.

To coordinate with VACD and other clubs operating under the auspices of VACD and international organisations to organise seminars, training courses on in-depth knowledge in the field of corporate financial management for Members.

 

 1. Tổ chức các hoạt động giao lưu, khảo sát, phát triển quan hệ hợp tác, chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, qua các dự án giữa Hội viên với các Giám đốc nhân Sự và nhà quản lý nhân sự cấp cao của các tập đoàn đa quốc gia lớn và các chuyên gia nhân sự quốc tế giàu kinh nghiệm.

To organise activities of exchanging, conducting survey, developing cooperative relationships, sharing knowledge, skills and experience through projects between Members and Human Resources Directors, and senior managers on human resources of multinational corporations, and experienced international human resources experts.

 

 1. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, hợp tác, đào tạo gây quỹ cho VNHR.

To organise research, consulting, cooperation, and training activities to raise funds for VNHR.

 

 1. VNHR được điều hành bởi Ban điều hành và các ban chuyên môn.

VNHR is managed by the Executive Board and specialised boards.

 

 1. Ban Điều hành 

Article 7. The Executive Board

 

 1. Ban Điều hành do các Hội viên chính thức bầu ra với nhiệm kỳ 03 (ba) năm và được VACD công nhận bằng quyết định chính thức bằng văn bản.

The Executive Board is elected by official Members with a term of 03 (three) years and recognised by VACD under an official decision in writing.

 

 1. Ban Điều hành quản trị mọi hoạt động của VNHR, tổ chức họp định kỳ tối thiểu 03 tháng 01 lần và có thể họp bất thường khi cần thiết.

The Executive Board shall manage all activities of VNHR, and hold periodical meeting every 03 months at least and may hold extraordinary meetings when necessary.

 

7. Nhiệm vụ quyền hạn của Ban Điều hành 

Duties and powers of the Executive Board

 

Ban Điều hành hoạt động trên nguyên tắc dân chủ, quyết định theo đa số Hội viên dự họp, với các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

The Executive Board operates on democratic principles and makes decisions based on the majority of Members attending the meeting, with the following duties and rights:

 

 1. Xây dựng chương trình kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính từng năm;

To develop the working plan and financial plan annually.

 

 1. Quyết định các vấn đề tổ chức của VNHR, bầu ra các chức vụ quan trọng như: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Giám đốc điều hành và các Trưởng ban chuyên môn;

To make decision on organisational matters of VNHR, to elect key positions such as: President, Vice President, Managing Director and Heads of specialised boards;

 

 1. Xét duyệt kết nạp và xoá bỏ Hội viên;

To approve the admission and removal of Members;

 

 1. Xây dựng quy chế hoạt động của VNHR; và

To establish the operating regulations of VNHR; and

 

 1. Giám sát công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Giám đốc điều hành và Trưởng các ban chuyên môn.

To monitor the work of President, Vice Presidents, Managing Director and Heads of specialised boards;

 

8. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, Giám đốc điều hành, Trưởng Ban chuyên môn, Trưởng Ban chủ nhiệm, Phó Ban chủ nhiệm

Article 8. President, Vice Presidents, Managing Director and Heads of specialised boards Head of the Board of Directors, Deputy Head of the Board of Directors

 

 1. Chủ tịch là người đại diện cao nhất của VNHR trong tất cả các quan hệ làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành VACD và trước pháp luật về mọi hoạt động của VNHR.

President is the highest representative of VNHR in all working relationship with related entities, organisations and competent State authorities and shall be responsible before the Executive Committee of VACD and before the law for all of activities of VNHR.

 

 1. Các Phó Chủ tịch, Giám đốc điều hành, Trưởng Ban chuyên môn là người giúp cho Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo ở lĩnh vực công tác được phân công.

Vice Presidents, Managing Director, Head of specialised board shall support the President in monitoring, directing in assigned field of work.

 

 1. Giám đốc điều hành là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, Ban Điều hành trong việc quản lý điều hành hoạt động hàng ngày của VNHR.

Managing Director shall be responsible before the President, the Executive Board in the operational management of daily activities of VNHR.

 

 1. Các chức danh Phó Chủ tịch, Giám đốc điều hành, Trưởng Ban chủ nhiệm, Phó Ban chủ nhiệm, Trưởng ban chuyên môn hoặc thấp hơn sẽ do Chủ tịch bổ nhiệm. 

The titles of Vice Presidents, Managing Director, Head of the Board of Directors, Deputy Head of the Board of Directors, Heads of specialised boards or subordinate shall be appointed by the President.

 

9. Tài chính của VNHR

Article 9. Finance of VNHR

 

9.1 Nguồn thu của VNHR bao gồm các khoản sau đây:

Revenues of VNHR include:

 1. Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

Donation from domestic and international individuals, organisations;

 

 1. Phí thường niên do Hội viên đóng góp;

Annual fees paid by Members;

 

 1. Kết quả hoạt động nghiên cứu, tư vấn, hợp tác, đào tạo theo quy định của pháp luật;

Results of research, consulting, cooperation and training activities according to the provisions of law;

 

 1. Đóng góp của Hội Viên khi tham gia các hoạt động ngoại khoá, Hội nghị, Hội thảo. Mức đóng góp do Ban Điều hành cân đối quyết định riêng đối với từng hoạt động; và

Contributions of Members when participating in extracurricular activities, Conferences, Seminars. The contribution level shall be decided separately by the Executive Board for each activity; and

 

 1. Các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Other revenues in accordance with the legal provisions.

 

9.2 Các khoản chi của VNHR bao gồm:

Expenses of VNHR include: 

 1. Chi cho các dịch vụ phục vụ Hội viên (bao gồm nhưng không giới hạn các hội nghị, hội thảo, các cuộc đối thoại, giao lưu cấp cao với các nhân vật có ảnh hưởng trong nước và quốc tế, các tài liệu, sách báo, tạp chí định kỳ,các hoạt động quảng cáo, v.v);

Expenses on services for Members (including but not limited to conferences, seminars, dialogues, high-level exchanges with domestic and international influencers, documents, books, newspapers, periodic magazine, advertising activities, etc.);

 

 1. Chi cho các hoạt động thường xuyên của VNHR;

Expenses for regular activities of VNHR;

 

 1. Chi cho hoạt động xây dựng, thuê mướn cơ sở vật chất và phương tiện làm việc cần thiết của VNHR;

Expenses on building, leasing of facilities and necessary work equipment of VNHR;

 

 1. Chi lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm bắt buộc khác) cho nhân viên văn phòng chuyên trách của VNHR có giao kết hợp đồng lao động;

Expenses on salaries, allowances, other premium payable following such salaries (social insurance, health insurance and other statutory insurances) for specialised office staffs with whom VNHR has entered into labour contracts.

 

 1. Chi bồi dưỡng cho cộng tác viên. Chi phí gửi tặng chuyên gia, diễn giả, ban tư vấn chuyên môn;

Expenses for collaborators. Expenses for sending gifts to experts, speakers, and professional advisory boards;

 

 1. Chi phí chăm sóc, giao lưu, thăm hỏi Hội viên; và

Expenses for Members’ caretaking, interaction, visiting; and

 

 1. Chi khen thưởng và các khoản chi phí khác.

Expenses on rewards and other expenses.

 

10. Khen thưởng và kỷ luật

Article 10. Reward and discipline

 

 1. Khen thưởng

Reward

Hội Viên nào có nhiều công lao đóng góp cho sự xây dựng và phát triển của VNHR, có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của do VNHR tổ chức sẽ được Ban điều hành cân nhắc khen thưởng và tôn vinh bằng các hình thức thích hợp.

Members who remarkably contribute to the development and progress of VNHR and have outstanding achievements in activities organised by VNHR shall be considered for reward and honour by the Executive Board by appropriate methods.

 

 1. Kỷ luật

Discipline

Hội Viên sẽ bị xoá tên khỏi Danh sách Hội viên khi vi phạm một trong các điều sau đây:

A Member shall be removed from the List of Members if having one of the following violations:

 

 1. Vi phạm pháp luật, vi phạm chính sách của Nhà nước; 

Violating the law or State policies;

 

 1. Không chấp hành Quy chế hoạt động của VNHR và nghị quyết của Ban Điều hành VNHR và/hoặc các quy chế, chính sách nội bộ do VNHR ban hành tại từng thời điểm;

Failing to comply with the Regulations of VNHR and resolutions of VNHR’s Executive Board and/or internal regulations, policies promulgated by VNHR from time to time;

 

 1. Có các hành vi làm tổn hại đến uy tín và danh dự của VNHR; và

Committing acts that damage the reputation and prestige of VNHR; and

 

 1. Không đóng phí thường niên theo quy định dù đã được nhắc nhở.

Failing to pay the annual fee as prescribed despite of being reminded.

 

 1. Điều khoản thi hành  

Article 11. Implementation provisions

 

 1. Bản Quy chế hoạt động này có hiệu lực thi hành sau khi được Chủ tịch VACD ra quyết định công nhận. Mọi sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động này sẽ do Ban Điều hành đề xuất và được Chủ tịch VACD thông qua. 

These Regulations come into effective after being recognised by decision of the President of VACD. Every amendment, supplementation to these Regulations shall be proposed by the Executive Board and be approved by the President of VACD.

 

 1. Tất cả Hội viên phải thực hiện theo đúng Quy chế hoạt động này, Ban Điều hành có nhiệm vụ phổ biến, hướng dẫn và thi hành bản Quy chế hoạt động này.

All Members must comply with these Regulations. The Executive Board shall be responsible for disseminating, guiding and enforcing these Regulations.

 

 1. Bản Quy chế hoạt động này được lập bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên tham chiếu và bản tiếng Anh sẽ được điều chỉnh theo để phản ánh đúng ý nghĩa của bản tiếng Việt. 

These Regulations is made in both English and Vietnamese. In case of any discrepancy between the two languages, the Vietnamese version shall prevail and the English version will be amended accordingly to reflect the true meaning of the Vietnamese version.

 

 1. Trong trường hợp có khác biệt giữa Bản Quy chế hoạt động này và các chính sách nội bộ khác hay hướng dẫn khác của VNHR được ban hành tại từng thời điểm, Bản Quy chế hoạt động này này sẽ được ưu tiên áp dụng. Tuy nhiên, trong trường hợp có sự không nhất quán giữa quy định của Bản Quy chế hoạt động này với pháp luật và quy định hiện hành của Việt Nam, các luật và quy định đó sẽ được ưu tiên áp dụng, và Bản Quy chế hoạt động này sẽ được sửa đổi và bổ sung theo để phù hợp với những quy định đó.  

In case of any discrepancy between these Regulations and other internal policies or other instructions of VNHR promulgated from time to time, these Regulations shall prevail. However, in case there is any inconsistency between these Regulations and the current laws and regulations of Vietnam, such laws and regulations shall prevail, and the Regulations will be amended and supplemented to comply with such regulations.

 

Liên hệ ngay
Bạn cần các giải pháp nhân sự phù hợp? Liên hệ ngay với chúng tôi! Hoặc gọi số +84 906645006

Nhu cầu đăng ký tài khoản của bạn
Đăng ký hội viên cá nhân
Đăng ký Hội viên Doanh nghiệp
Tôi đồng ý với các điều khoản của VNHR