Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin VNHR - Đơn đồng thuận cung cấp thông tin.

Chính sách bảo mật thông tin VNHR - Đơn đồng thuận cung cấp thông tin.

I. Giới thiệu

II. Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư

III. Các loại dữ liệu chúng tôi thu thập

Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu phi cá nhân

IV. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn

Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu phi cá nhân

V. Cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn

VI. Cách bạn có thể quản lý việc xử lý dữ liệu của mình

VII. Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân

VIII. ID người dùng và mật khẩu

IX. Liên kết tới các trang Internet khác

X. Cách bạn có thể truy cập, thay đổi và xóa dữ liệu cá nhân của mình

XII. Cookie và các thiết bị web khác

XII. Truyền dữ liệu đến các quốc gia khác

XII. Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát

XIV. Thông báo vi phạm

XV. Thông tin liên lạc

 

I. Giới thiệu

 

Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách VNHR thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ Dữ liệu cá nhân và Dữ liệu phi cá nhân trên  https://vnhr.vn, trang web di động, landingpage, hồ sơ VNHR trên các trang truyền thông xã hội VNHR và bất kỳ dịch vụ và nền tảng kỹ thuật số nào khác được VNHR vận hành hoặc sử dụng chính thức tùy từng thời điểm (“Trang web”), cũng như qua điện thoại hoặc bằng giấy. Trong một số Trang web nhất định được vận hành ở nước ngoài, chính sách quyền riêng tư được hiển thị trên các Trang web đó chứ không phải Chính sách quyền riêng tư này có thể chi phối việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin.

II. Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư

 

Vì sản phẩm và dịch vụ của VNHR đôi khi thay đổi nên Chính sách quyền riêng tư này dự kiến cũng sẽ thay đổi. Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách quyền riêng tư bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì. Ngày sửa đổi cuối cùng đối với Chính sách quyền riêng tư sẽ được biểu thị bằng "Ngày có hiệu lực" ở cuối trang này.

III. Các loại dữ liệu chúng tôi thu thập

Dữ liệu cá nhân

 

Chúng tôi thu thập thông tin (dù trực tuyến, qua điện thoại hay bằng giấy) cho phép VNHR xác định hoặc liên hệ với bạn (“Dữ liệu cá nhân”) để thực hiện các mục đích kinh doanh của mình. Các trang web của VNHR thu thập thông tin này vì nhiều lý do kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký thành viên, đăng ký sự kiện hoặc chương trình VNHR, mua sản phẩm hoặc dịch vụ của VNHR hoặc tương tác với VNHR.

 

Các loại Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 

 • Dữ liệu chung (ví dụ: tên, ngày sinh, địa chỉ nhà và doanh nghiệp, địa chỉ email, địa chỉ giao thức Internet và số điện thoại di động/điện thoại cố định/số điện thoại cá nhân do thành viên/khách hàng của chúng tôi cung cấp)

 • Dữ liệu chuyên nghiệp (ví dụ: ngày và (các) trạng thái vượt qua thanh)

 • Số nhận dạng do chính phủ cấp (ví dụ: số an sinh xã hội, số nhận dạng quốc gia và mã số thuế), ví dụ như từ nhân viên và nhà thầu độc lập, nhưng không phải từ các thành viên trừ 

khi VNHR thanh toán cho thành viên, chẳng hạn như tiền thù lao hoặc tiền bản quyền cho quyền xuất bản

 • Thông tin nhận dạng khác (ví dụ: ảnh)

 • Thông tin tài chính (ví dụ: số thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, báo cáo tín dụng, mật khẩu và số PIN) cho mục đích bán sản phẩm hoặc việc làm

 • Dữ liệu cá nhân nhạy cảm (ví dụ: nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, dữ liệu về khuynh hướng tình dục và khuyết tật) cho mục đích đa dạng hoặc khả năng tiếp cận

 • VNHR cũng nhận Dữ liệu cá nhân từ các bên thứ ba để VNHR sử dụng trong hoạt động tiếp thị tới các thành viên mới tiềm năng, chẳng hạn như danh sách những hội viên được nhận thuộc các địa phương, công ty, tổ chức khác nhau.

 

Dữ liệu phi cá nhân

 

Chúng tôi thu thập thông tin (dù trực tuyến, qua điện thoại hay bằng giấy) không trực tiếp nhận dạng bạn khi bạn tương tác với Trang web của chúng tôi (“Dữ liệu phi cá nhân”). Các loại Dữ liệu phi cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 

 • Việc sử dụng trang web (ví dụ: lịch sử duyệt web, cụm từ tìm kiếm, số lần nhấp chuột, trang giới thiệu/thoát, dấu ngày/giờ, thời gian trên Trang web)

 • Các sản phẩm và dịch vụ được xem, bao gồm cả quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ đó

 • Loại máy tính, hệ điều hành và loại nền tảng

 • Nhà cung cấp dịch vụ Internet

 • Ngành và doanh nghiệp của bạn (ví dụ: quy mô và địa điểm công ty, chức năng công việc và cấp độ thâm niên)

 

IV. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn

 

Ngoài các mục đích sử dụng được mô tả ở trên, chúng tôi còn sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn, đôi khi được kết hợp với Dữ liệu phi cá nhân, theo nhiều cách khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở những cách dưới đây, để:

 

Dữ liệu cá nhân

 

 • Nhận dạng bạn khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi

 • Cung cấp thông tin liên lạc về dịch vụ như nhắc nhở hóa đơn, xác nhận đơn hàng, đăng ký chương trình và tin nhắn dịch vụ khách hàng

 • Cung cấp sản phẩm, thông tin và dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm

 • Trả lời email hoặc yêu cầu trực tuyến của bạn về sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin

 • Cung cấp và xử lý khảo sát

 • Cá nhân hóa và cải thiện khả năng sử dụng của Trang web

 • Thực hiện và/hoặc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ VNHR

 • Điều chỉnh nội dung, quảng cáo và tiếp thị cho phù hợp với bạn

 • Xuất bản danh mục thành viên, danh sách thành viên và danh sách đăng ký trên Trang web cũng như trên phương tiện truyền thông in ấn và kỹ thuật số để cho phép luật sư và công chúng tìm thấy bạn; các thư mục và danh sách đó sẽ không bao gồm thông tin thẻ tín dụng hoặc số nhận dạng cá nhân như số an sinh xã hội, như được nêu trong phần “Thông tin liên hệ” bên dưới

 

Dữ liệu phi cá nhân

 

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu phi cá nhân để cải thiện khả năng sử dụng Trang web của mình và vì các lý do kinh doanh khác. 

 

Chúng tôi hoặc các công ty bên thứ ba khác cũng sử dụng Dữ liệu phi cá nhân để cung cấp quảng cáo và quảng cáo được nhắm mục tiêu cho bạn (quảng cáo dựa trên Dữ liệu phi cá nhân). 

 

Chúng tôi không cung cấp Dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ Dữ liệu phi cá nhân của bạn. Xin lưu ý rằng, khi bạn chọn một liên kết quảng cáo hoặc liên kết khác đưa bạn đến các trang web không do VNHR điều hành, bạn có thể phải tuân theo chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba này.

 

V. Cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn

 

Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn, đôi khi được kết hợp với Dữ liệu phi cá nhân, theo nhiều cách khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở những cách dưới đây:

 

 • Chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba để thực hiện các yêu cầu dịch vụ và thực hiện các chức năng kinh doanh (ví dụ: VNHR ký hợp đồng với các bên thứ ba để thay mặt chúng tôi cung cấp dịch vụ như dịch vụ lưu trữ dữ liệu; dịch vụ đóng gói, gửi thư và chuyển phát; dịch vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng; và sự kiện dịch vụ đăng ký).

 • Chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật hoặc để bảo vệ VNHR với niềm tin thiện chí rằng hành động đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc tuân thủ quy trình pháp lý được cung cấp trên VNHR; (b) bảo vệ các quyền hoặc tài sản của VNHR; hoặc (c) bảo vệ sự an toàn cá nhân của nhân viên VNHR hoặc thành viên của cộng đồng trong những trường hợp thích hợp.

 • Chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba nếu VNHR và/hoặc tài sản của nó (hoặc một phần tài sản của nó) được bán, chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc sáp nhập hoặc nếu VNHR trải qua một số thay đổi khác bao gồm thay đổi hình thức công ty như một phần của thủ tục phá sản hoặc bằng cách khác; thông tin có thể được chuyển giao như một phần của giao dịch hoặc thay đổi đó.

 • Chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm về mặt nghề nghiệp hoặc cá nhân (ví dụ: thông báo gia hạn thành viên, sản phẩm và dịch vụ, giải pháp phần mềm kinh doanh hoặc giảm giá sản phẩm dành cho thành viên). Người dùng có thể yêu cầu xóa thông tin của họ khỏi danh sách đó bằng cách liên hệ với chúng tôi, như được nêu trong phần “Thông tin liên hệ” bên dưới.

 • Chia sẻ dữ liệu với các trang truyền thông xã hội như Facebook, LinkedIn, Twitter và những trang khác có thể liên hệ với bạn bằng “quảng cáo được nhắm mục tiêu” liên quan đến pháp lý và các dịch vụ khác.

 • Chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba trong các tình huống không lường trước được khác nhưng chỉ khi có sự đồng ý của bạn.

 

Chia sẻ địa chỉ email của bạn nhưng chỉ khi được Chính sách email của VNHR cho phép, như sau:

 

VNHR không bán hoặc cho thuê địa chỉ email của bạn cho bất kỳ bên nào ngoài VNHR. 

 

Ngoại trừ trong một số trường hợp nhất định nhằm mục đích tiến hành hoạt động kinh doanh VNHR, địa chỉ email của bạn không được chia sẻ mà không có sự đồng ý trước với các nhà tài trợ doanh nghiệp, nhà quảng cáo, nhà cung cấp phúc lợi cho thành viên, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào bán sản phẩm và dịch vụ thay mặt cho Hiệp hội.

 

VI. Cách bạn có thể quản lý việc xử lý dữ liệu của mình

 

Bạn có thể quản lý hồ sơ và tùy chọn email của mình, bao gồm cả việc “chọn không tham gia” email bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng thông tin trong phần “Thông tin liên hệ” bên dưới. 

 

Nếu bạn chỉ muốn nhận thư bản cứng từ VNHR, bạn có thể liên hệ với chúng tôi và yêu cầu xóa tên và địa chỉ của bạn khỏi danh sách chúng tôi cung cấp cho bên thứ ba. 

Việc xử lý dữ liệu của chúng tôi dựa trên sự đồng ý của bạn, việc thực hiện hợp đồng (ví dụ: việc bạn mua sản phẩm hoặc đăng ký/gia hạn thành viên), lợi ích kinh doanh hợp pháp (ví dụ: tiếp thị trực tiếp hàng hóa và dịch vụ) hoặc tuân thủ pháp luật. 

 

Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn hoặc hạn chế việc chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn. Ngoài ra, nếu bạn đã đồng ý xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào.

 

VII. Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân

 

VNHR thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý về mặt thương mại để giúp bảo vệ chống truy cập trái phép hoặc thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy dữ liệu trái phép. 

Ngoại trừ thư mục thành viên, danh sách thành viên và danh sách đăng ký cũng như việc chia sẻ thông tin như được quy định trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi hạn chế quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân đối với một số công ty cần dữ liệu để vận hành, phát triển hoặc cải thiện dịch vụ của chúng tôi. 

Những cá nhân hoặc tổ chức đối tác này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể phải chịu kỷ luật, bao gồm chấm dứt hợp đồng lao động và truy tố hình sự nếu họ không đáp ứng các nghĩa vụ này.

Thật không may, không có dữ liệu nào được truyền qua Internet hoặc lưu trữ điện tử là hoàn toàn an toàn. Theo đó, và bất chấp những nỗ lực hợp lý của chúng tôi để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép, VNHR không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của Dữ liệu cá nhân mà bạn truyền cho chúng tôi hoặc đến hoặc từ Trang web trực tuyến của chúng tôi. Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

VIII. ID người dùng và mật khẩu

 

Một số khu vực nhất định của Trang web yêu cầu sử dụng ID người dùng, địa chỉ email hoặc mật khẩu làm biện pháp bảo mật bổ sung giúp bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn. 

 

Để giúp bạn bảo vệ quyền riêng tư của mình, các Trang web này có các công cụ giúp bạn đăng nhập và đăng xuất.

 

IX. Liên kết tới các trang Internet khác

 

Bạn nên lưu ý rằng các trang Internet khác được liên kết từ Trang web hoặc từ email VNHR có thể chứa các điều khoản về quyền riêng tư khác với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này. Để đảm bảo quyền riêng tư của bạn được bảo vệ, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các điều khoản về quyền riêng tư của các trang web, ứng dụng hoặc nền tảng kỹ thuật số khác được liên kết này.

X. Cách bạn có thể truy cập, thay đổi và xóa dữ liệu cá nhân của mình

 

Chúng tôi trông cậy vào bạn để cập nhật và chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của bạn. Nếu bạn là người dùng Trang web của chúng tôi, người đăng ký ấn phẩm VNHR, người mua sản phẩm và dịch vụ VNHR hoặc thành viên VNHR, bạn có thể xem lại, cập nhật và chỉnh sửa thông tin của mình trực tiếp trên trang web của VNHR hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng thông tin trong “ Thông tin liên hệ” bên dưới. 

 

Thông thường, chúng tôi lưu giữ Dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ lâu hơn. 

 

Điều này có thể bao gồm việc lưu giữ Dữ liệu cá nhân của bạn vô thời hạn, ngay cả sau khi bạn không còn là thành viên VNHR nữa, để mang đến cho bạn các cơ hội tiếp thị trong tương lai và các mục đích khác, cũng như để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp hoặc thực thi bất kỳ quy định nào của chúng tôi. các thỏa thuận. 

 

Xin lưu ý rằng bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào. Tất cả các yêu cầu phải được chuyển đến người liên hệ trong phần “Thông tin liên hệ” bên dưới. 

 

Chúng tôi có thể quyết định xóa Dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi tin rằng dữ liệu đó không đầy đủ, không chính xác hoặc việc chúng tôi tiếp tục sử dụng và lưu trữ là trái với nghĩa vụ của chúng tôi đối với các thành viên, cá nhân hoặc bên thứ ba khác. 

 

Khi chúng tôi xóa Dữ liệu cá nhân của bạn, dữ liệu đó sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu đang hoạt động của chúng tôi hoặc được ẩn danh để dữ liệu không còn được nhận dạng với bạn nữa, nhưng dữ liệu có thể vẫn còn trong kho lưu trữ của chúng tôi nếu VNHR xác định rằng việc xóa dữ liệu đó là không thực tế hoặc có thể xóa được .

 

XII. Cookie và các thiết bị web khác

 

Trang web của chúng tôi gửi cookie (ví dụ: các đoạn mã hoặc văn bản được chúng tôi hoặc bên thứ ba đặt trên máy tính của bạn khi bạn duyệt Trang web của chúng tôi) tới trình duyệt web của bạn (nếu tùy chọn trình duyệt của bạn cho phép) để thu thập dữ liệu khi bạn duyệt Trang web của chúng tôi. 

Cài đặt cookie có thể được kiểm soát trong trình duyệt Internet của bạn để tự động từ chối một số dạng cookie. 

 

Nếu bạn xem trang web của chúng tôi mà không thay đổi cài đặt cookie, bạn đang thể hiện sự đồng ý nhận tất cả cookie từ Trang web của chúng tôi. 

 

Nếu bạn không cho phép cookie, một số tính năng và chức năng trên Trang web của chúng tôi có thể không hoạt động như mong đợi. Ngoài cookie, chúng tôi đặt các công cụ công nghệ (và cho phép một số bên thứ ba nhất định đặt các công cụ công nghệ) như thẻ và đèn hiệu (ví dụ: các tập lệnh mã được sử dụng chủ yếu để theo dõi hoạt động của khách truy cập trên Trang web của chúng tôi bằng phần mềm phân tích trang web), Giao thức Internet (IP) và các công cụ khác để thu thập dữ liệu của bạn cho các mục đích được liệt kê trong Chính sách quyền riêng tư này.

 

XII. Truyền dữ liệu đến các quốc gia khác

 

Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý tại Hoa Kỳ, nơi luật về quyền riêng tư có thể ít nghiêm ngặt hơn luật pháp ở quốc gia của bạn và nơi chính phủ, tòa án hoặc cơ quan thực thi pháp luật có thể truy cập dữ liệu của bạn. 

Bằng cách gửi Dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc truyền, lưu trữ và xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn tại Hoa Kỳ.

 

XII. Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát

 

Bạn, với tư cách là chủ thể dữ liệu, có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát, đặc biệt là tại Quốc gia thành viên nơi bạn thường trú, nơi làm việc hoặc nơi bị cáo buộc vi phạm, nếu bạn tin rằng việc xử lý thông tin cá nhân của bạn dữ liệu không tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

 

XIV. Thông báo vi phạm

 

Trong trường hợp chúng tôi xác định xảy ra sự cố bảo mật dữ liệu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email, thư tín Hoa Kỳ, điện thoại hoặc các phương tiện khác được pháp luật cho phép

 

XV. Thông tin liên lạc

 

Nếu bạn có câu hỏi, nhận xét hoặc khiếu nại liên quan đến thực tiễn bảo mật của chúng tôi hoặc nếu bạn muốn thay đổi, truy cập hoặc xóa Dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được nêu bên dưới. Trong trường hợp thực tế, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của bạn và cung cấp cho bạn thông tin bổ sung liên quan đến quyền riêng tư.

 

CÂU LẠC BỘ NHÂN SỰ VIỆT NAM

12M Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ | + 02838203 625 - Hotline: 0906645006 - Email: contact@vnhr.vn

 

Ngày có hiệu lực: 21 tháng 12 năm 2023


VIETNAM HUMAN RESOURCES ASSOCIATION

CÂU LẠC BỘ NHÂN SỰ VIỆT NAM
PRIVACY POLICY TO PROTECT PERSONAL INFORMATION 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NHẰM BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN


Ho Chi Minh City – 2024

Thành phố Hồ Chí Minh - 2024


PRIVACY POLICY TO PROTECT PERSONAL INFORMATION 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

I. Purposes and features

Mục đích và đặc điểm

 

This  Privacy Policy is established to provide detailed information about how personal and non-personal data are collected, used, shared, and protected on the VNHR platform, including the website https://vnhr.vn, mobile applications, landing pages, as well as on other digital platforms and services that VNHR manages or uses. This Privacy Policy also applies to information collected over the phone or in writing. In countries outside Vietnam, specific privacy policies applicable to each country may be used in place of this one.

Chính sách Bảo mật này được ban hành nhằm mục đích cung cấp thông tin chi tiết về cách thức thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như phi cá nhân trên nền tảng VNHR, bao gồm trang web https://vnhr.vn, ứng dụng di động, trang đích (landing page), cũng như trên các nền tảng và dịch vụ kỹ thuật số khác mà VNHR quản lý hoặc sử dụng. Chính sách Bảo mật này cũng được áp dụng cho việc thu thập thông tin qua điện thoại hoặc bằng văn bản. Tại các quốc gia ngoài Việt Nam, chính sách riêng tư đặc biệt áp dụng cho mỗi quốc gia có thể được sử dụng thay thế.

 

II. Privacy policy updates

Cập nhật chính sách bảo mật

 

This Privacy Policy may change over time to reflect changes in VNHR's activities. VNHR reserves the right to update this Privacy Policy at any time, and any changes will be notified via the "Effective Date" published on this page.

Chính sách Bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian để phản ánh sự thay đổi trong những hoạt động của VNHR. VNHR có quyền cập nhật Chính sách Bảo mật này vào bất cứ lúc nào và mọi thay đổi sẽ được thông báo qua "Ngày có hiệu lực" đăng tải trên trang này.

 

III. Data collection

Dữ liệu thu thập

 

Personal Data: VNHR collects necessary information that allows identification or contact with you, such as name, date of birth, email address, phone number, professional data, government-issued identification numbers, other personal identification information, financial information, and sensitive personal data.

Dữ liệu cá nhân: VNHR thu thập các thông tin cần thiết cho phép xác định hoặc liên hệ với bạn chẳng hạn như họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ email, số điện thoại, dữ liệu chuyên nghiệp, số nhận dạng do chính phủ cấp, thông tin nhận dạng cá nhân khác, thông tin tài chính, và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

 

Non-personal Data: Includes information collected that does not directly identify you, such as web browsing history, information about activities of interest, computer and operating system information, industry and business information.

Dữ liệu phi cá nhân: Bao gồm các thông tin thu thập không trực tiếp nhận dạng ra bạn chẳng hạn như lịch sử truy cập web, thông tin về các hoạt động mà bạn quan tâm, thông tin máy tính và hệ điều hành sử dụng, thông tin về ngành nghề và doanh nghiệp.

 

IV. Data use

Sử dụng dữ liệu

 

VNHR uses the above personal and non-personal data to provide, promote, and personalise permitted activities of VNHR; respond to requests; process surveys; and for a range of other purposes to enhance your experience with VNHR.

VNHR sử dụng dữ liệu cá nhân và phi cá nhân ở trên để cung cấp, quảng bá và cá nhân hóa các hoạt động được phép của VNHR; trả lời các yêu cầu; xử lý khảo sát; và một loạt các mục đích khác nhằm nâng cao trải nghiệm của bạn với VNHR.

 

V. Data sharing

Chia sẻ dữ liệu

 

VNHR shares data with third parties to perform work-related requests relevant to its permitted activities, comply with legal regulations, protect members' rights, and for other legally recognised operational purposes of VNHR. VNHR will not share personal data with third parties without your consent.

VNHR chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba để thực hiện yêu cầu công việc có liên quan đến hoạt động được phép của mình, tuân thủ quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi của hội viên, và cho các mục đích hoạt động hợp pháp khác của VNHR được pháp luật công nhận. VNHR sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn.

 

VI. Personal data management

Quản lý dữ liệu cá nhân

 

You have the right to manage, change, or request the removal of your personal data at any time as per your decision. VNHR processes data based on consent, agreement, legitimate community interest, or compliance with the law.

Bạn có quyền quản lý, thay đổi hoặc yêu cầu loại bỏ dữ liệu cá nhân của mình vào bất kỳ lúc nào theo quyết định của bạn. VNHR sẽ xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý, thỏa thuận, lợi ích cộng đồng hợp pháp, hoặc tuân thủ pháp luật.

 

VII. Personal data protection

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

 

VNHR implements necessary security measures to protect personal data from unauthorised access, use, or disclosure in accordance with Vietnamese law, VNHR's Charter, and other internal policies. However, with limited resources, we cannot guarantee absolute security for data transmitted over the internet or stored electronically.

VNHR áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi việc truy cập, sử dụng, tiết lộ không đúng quy định của pháp luật Việt Nam, Điều lệ và các chính sách nội bộ khác của VNHR. Tuy nhiên, với nguồn lực có hạn, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu truyền qua internet hoặc lưu trữ điện tử.

 

VIII. User ID and Password

ID người dùng và mật khẩu

 

Certain areas of the VNHR website require a user ID and password to protect your personal data.

Một số khu vực của trang web VNHR yêu cầu ID người dùng và mật khẩu để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

 

IX. Links to other websites

Liên kết tới các trang web khác

 

The VNHR website may contain links to other websites with different privacy policies. We encourage you to review the privacy policies of these linked websites.

Trang web VNHR có thể chứa liên kết đến các trang web khác với chính sách bảo mật khác nhau. Chúng tôi khuyến khích bạn hãy xem xét chính sách riêng tư của các trang web liên kết.

 

X. Access, modification, and delection of personal data 

Truy cập, thay đổi và xóa dữ liệu cá nhân

 

You have the right to update and edit your personal data at any time you wish. VNHR retains personal data for the time necessary and you can request that we delete your personal data.

Bạn có quyền cập nhật và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình vào bất kỳ lúc nào bạn muốn. VNHR lưu giữ dữ liệu cá nhân theo thời gian cần thiết và bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn.

 

XI. Cookies ad web tools

Cookie và công cụ web

 

VNHR uses cookies and other web tools to collect data from your web browser for purposes stated in this Privacy Policy.

VNHR sử dụng cookie và công cụ web khác để thu thập dữ liệu từ trình duyệt web của bạn cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này.

 

XII. International data transfer

Truyền dữ liệu quốc tế

 

Personal data may be processed in Vietnam or another country, where privacy laws may differ, and you should be aware of this.

Dữ liệu cá nhân có thể được xử lý ở Việt Nam hoặc ở quốc gia khác, nơi luật về quyền riêng tư có thể khác biệt và bạn cần biết điều đó.

 

XIII. Right to complain

Quyền khiếu nại

 

You have the right to complain to the competent Vietnamese supervisory authority about the processing of personal data that does not comply with legal requirements (if any).

Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát có thẩm quyền của Việt Nam về việc xử lý dữ liệu cá nhân không tuân thủ yêu cầu pháp lý (nếu có).

 

XIV. Data breach notification

Thông báo vi phạm dữ liệu

 

If a data security incident occurs, VNHR will promptly notify you through appropriate communication channels.

Nếu xảy ra sự cố bảo mật dữ liệu, VNHR sẽ kịp thời thông báo cho bạn qua các kênh liên lạc phù hợp.

 

XV. Contact information

Thông tin liên lạc

 

For any questions, suggestions, or complaints related to VNHR's privacy practices, or if you want to change, access, or delete your personal data, please contact:

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc khiếu nại liên quan đến chính sách bảo mật của VNHR, hoặc nếu bạn muốn thay đổi, truy cập hoặc xóa dữ liệu cá nhân, xin vui lòng liên hệ:

 

VIETNAM HUMAN RESOURCES CLUB

12M Nguyen Thi Minh Khai, Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Contact | + 02838203 625 - Hotline: 0906645006 - Email: contact@vnhr.vn

 

CÂU LẠC BỘ NHÂN SỰ VIỆT NAM 

12M Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Liên hệ | + 02838203 625 - Hotline: 0906645006 - Email: contact@vnhr.vn

 

XV. Other provisions

   Các quy định khác

 

 1. Effective date

Ngày hiệu lực

 

This Privacy Policy is effective from 1 January 2024, until any changes or supplements are made at any given time, as decided by the VNHR Executive Committee.

Chính sách Bảo mật này có hiệu lực kế từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 cho đến khi có sự thay đổi, bổ sung tại từng thời điểm, theo quyết định của Ban chủ nhiệm VNHR.

 

 1. Applicable language

Ngôn ngữ sử dụng

 

This Privacy Policy is made in both English and Vietnamese. In case there is discrepancy between the two versions, the Vietnamese one will prevail and the English one will be amended accordingly to reflect precisely meaning of the Vietnamese one. 

Chính sách Bảo mật này được lập bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên tham chiếu và bản tiếng Anh sẽ được điều chỉnh theo để phản ánh đúng ý nghĩa của bản tiếng Việt. 

 

 1. Discrepancies

Sự khác biệt 

 

In case there is any difference between this Privacy Policy and other internal policies, or guidance of VNHR issued from time to time, this Privacy Policy shall prevail. However, in case of discrepancies between any provision of this Privacy Policy and that of the applicable laws and regulations of Vietnam, then the latter shall prevail, and this Privacy Policy shall be amended and supplemented to be consistent with the latter. 

Trong trường hợp có khác biệt giữa Chính sách Bảo mật và các chính sách nội bộ khác hay hướng dẫn khác của Câu Lạc Bộ được ban hành tại từng thời điểm, Chính sách Bảo mật này sẽ được ưu tiên áp dụng. Tuy nhiên, trong trường hợp có sự không nhất quán giữa quy định của Chính sách Bảo mật này với pháp luật và quy định hiện hành của Việt Nam, các luật và quy định đó sẽ được ưu tiên áp dụng, và Chính sách Bảo mật này sẽ được sửa đổi và bổ sung theo để phù hợp với những quy định đó.  

Liên hệ ngay
Bạn muốn kết nối với chuyên gia, tham gia các networking event và cập nhật các kiến thức về nhân sự? Liên hệ ngay với chúng tôi! Hoặc gọi số +84 906645006

Nhu cầu đăng ký tài khoản của bạn
Đăng ký hội viên cá nhân
Đăng ký Hội viên Doanh nghiệp
Tôi đồng ý với các điều khoản của VNHR